Aktualności

Towarzystwo Dziennikarskie przystąpiło do Obywatelskiego Paktu dla Mediów Publicznych

Z inicjatywy Obywateli Kultury, Obywateli Nauki i Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych została powołana koalicja 46 organizacji, ruchów i stowarzyszeń obywatelskich, kulturalnych i społecznych, które podpisały Obywatelski Pakt na rzecz Mediów Publicznych. 

Media publiczne są naszym dobrem wspólnym i mają obowiązek służyć wszystkim obywatelom bez względu na ich poziom wykształcenia, status społeczny i miejsce zamieszkania. Programy mediów publicznych powinny być bezstronne i uwzględniać wielość poglądów na kwestie społeczne, polityczne, estetyczne i religijne. Zadaniem mediów publicznych jest dbałość o wysoką jakość oraz rzetelność informacji i treści.

1. MISJA MEDIÓW PUBLICZNYCH

Media publiczne wypełniając swoje powinności mają przede wszystkim na względzie interes obywateli. Wyznacznikiem realizacji misji jest najwyższa jakość, bezstronność, transparentność i celowość wydatkowania środków publicznych oraz skuteczność realizacji celów i zadań mediów publicznych. Jako takie pozostają jednym z najważniejszych instrumentów umożliwiających dostęp do kultury, edukacji i informacji.

A. Licencje programowe

Realizacja misji publicznej powinna zostać doprecyzowana poprzez zapisanie w ustawie konkretnych wymagań programowych, określonych procentem wydatków całego budżetu na poszczególne działy. Licencja programowa powinna określać minimalne nakłady na treści dla dzieci i młodzieży, edukację obywatelską i kulturową oraz rodzimą twórczość, w tym teatr telewizyjny i radiowy, muzykę, filmy fabularne i seriale, filmy dokumentalne.

2. SPOSÓB ORGANIZACJI MEDIÓW PUBLICZNYCH

A. Kontrola społeczna

Forma prawna, sposób wyłaniania władz i kontrola właścicielska powinny być dostosowane do po-winności mediów publicznych, umożliwiać kontrolę realizacji celów oraz kontrolę społeczną. Kontrola realizacji misji publicznej powinna wynikać z zasady najwyższej jakości i rzetelności.

B. Organy kierownicze

Niezmiernie ważny dla wiarygodności mediów publicznych sposób powoływania władz powinien zostać poddany otwartej publicznej dyskusji. Należy stworzyć przejrzysty system rekomendacji organizacji społecznych i środowisk twórczych dla osób pełniących funkcje nadzorcze w mediach publicznych. Przyczyni się on do ochrony mediów publicznych przed ich upartyjnianiem i stworzy gwarancję stałego podnoszenia jakości i profesjonalizmu.

C. Nowoczesne zarządzanie

Sposób organizacji mediów publicznych powinien służyć synergii programowej, współpracy organizacyjnej pomiędzy spółkami Polskiego Radia S.A., Telewizji Polskiej S.A. i radiofonii regionalnych oraz wykorzystywać potencjał konwergencji cyfrowej mediów.

3. POWSZECHNY DOSTĘP DO ZASOBÓW

Niezbędne jest powołanie portalu mediów publicznych jako trzeciego, równoważnego dla radia i telewizji, medium z własnym budżetem i polityką programową. Portal mediów publicznych powinien być najważniejszym narzędziem udostępniania zasobów kultury polskiej, upowszechniania zasobów archiwalnych Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i innych instytucji kultury w Polsce, służąc jako platforma promocji i dystrybucji zasobów. Portal powinien mieć prawo produkcji własnych treści zgodnych z charakterem wyznaczonych zadań.

4. STABILNE FINANSOWANIE I REKLAMA

A. Powszechna opłata audiowizualna

Należy znieść anachroniczny obowiązek rejestrowania odbiorników i zastąpić nieskuteczny w dotychczasowej formie abonament powszechną opłatą audiowizualną, która będzie równocześnie obywatelskim gwarantem wypełniania misji mediów publicznych. Danina ta powinna być solidarnie płacona przez obywateli za możliwość dostępu do mediów publicznych, bez względu na rodzaj i liczbę urządzeń dostosowanych do odbioru telewizji, radia i internetu. W ramach tej opłaty odbiorca będzie miał zapewniony bezpłatny dostęp do archiwów mediów publicznych oraz programów i utworów powstałych z dotacji z funduszu misji publicznej.

B. Ograniczenie reklamy

Poziom reklamy w mediach publicznych musi być znacząco zredukowany – docelowo do poziomu 25% budżetu mediów publicznych. Kontrola tego procesu musi zostać powierzona organowi nad-zorującemu media publiczne tak, by stopniowe wychodzenie mediów publicznych z rynku komercyjnego było związane z wpływami osiąganymi z daniny publicznej. Należy wprowadzić całkowity zakaz lokowania produktów w programach adresowanych do dzieci.

C. Reklama społeczna i obywatelska

Ustawa w sposób jasny i precyzyjny powinna gwarantować bezpłatną emisję reklamy społecznej i kulturowej tak, by media publiczne mogły się stać instytucjonalnym narzędziem wspierania inicjatyw obywatelskich i narzędziem promocji kultury polskiej.

5. FUNDUSZ MISJI PUBLICZNEJ

Należy utworzyć fundusz misji publicznej, którego celem będzie współfinansowanie tworzenia i upowszechniania wysokiej jakości treści realizujących zadania określone w misji publicznej przez niepubliczne media audiowizualne i cyfrowe. Fundusz wspierać będzie również produkcje mediów obywatelskich, społecznych, lokalnych, regionalnych oraz tych, które chcą realizować zadania publiczne. Emisji treści i programów dofinansowanych przez Fundusz w trybie otwartych konkursów nie będzie można przerywać reklamami. Zgodnie z ograniczeniami zapisanymi w ustawie o mediach publicznych treści te będą nieodpłatnie udostępniane w portalu mediów publicznych.

SYGNATARIUSZE PAKTU:

1. Centrum Cyfrowe

2. Centrum Edukacji Obywatelskiej

3. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

4. Federacja Małopolska Pozarządowa

5. Forum Darczyńców w Polsce

6. Fundacja Bęc Zmiana

7. Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne

8. Fundacja e-Państwo

9. Fundacja im. Stefana Batorego

10. Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych

11. Fundacja Nowoczesna Polska

12. Fundacja Otwarty Kod Kultury

13. Fundacja Res Publica Nowa

14. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

15. Fundacja STABILO

16. Fundacja Szkoła z Klasą

17. Fundacji Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’

18. Fundusz Mediow

19. Gilda Reżyserów Polskich

20. Helsińska Fundacja Praw Człowieka

21. Instytut Spraw Publicznych

22. Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych

23. Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych

24. Obywatele dla Edukacji

25. Obywatele Kultury

26. Obywatele Nauki

27. Obywatelskie Forum Sztuki Współczesnej

28. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

29. Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

30. Polska Rada Muzyczna

31. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe

32. Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej

33. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

34. Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

35. Pracownia Kultury Współczesnej

36. Sieć Obywatelska Watchdog Polska

37. Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

38. Stowarzyszenie Dialog Społeczny

39. Stowarzyszenie Filmowców Polskich

40. Stowarzyszenie Klon/Jawor

41. Stowarzyszenie Kreatywna Polska

42. Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

43. Stowarzyszenie Pracownia Obywatelska

44. Stowarzyszenie Sygnał

45. Towarzystwo Dziennikarskie

46. Unia Polskich Teatrów

47. Związek Kompozytorów Polskich