Statut stowarzyszenia Towarzystwo Dziennikarskie

Statut Towarzystwa Dziennikarskiego


wersja z naniesionymi zmianami

uchwalonymi przez Walne Zgromadzenie 19. 06. 2017 r.

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA
OGÓLNE


§ 1.


Stowarzyszenie o nazwie Towarzystwo Dziennikarskie, w dalszych postanowieniach niniejszego Statutu zwane Stowarzyszeniem jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem działającym na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§ 3.

Stowarzyszenie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, podlega rejestracji i posiada osobowość prawną.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 5.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych, może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Stowarzyszenie może należeć do organizacji krajowych i międzynarodowych, których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi Stowarzyszenia.


§ 6.

1. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 7.

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je, wraz z innymi wyróżnieniami i nagrodami, osobom fizycznym i osobom prawnym.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA STOWARZYSZENIA ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI


§ 8.


Celem Stowarzyszenia jest zrzeszanie środowiska dziennikarskiego, działanie na rzecz poprawy merytorycznego poziomu mediów, stwarzanie platformy wymiany poglądów, kształtowanie i promowanie wysokich standardów dziennikarskich w tym: prezentowanie racji stron, obrona wolności słowa i niezawisłości dziennikarskiej, zwalczanie mowy nienawiści, ksenofobii i rasizmu oraz troska o sytuację zawodową dziennikarzy.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez :

1) prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej, w tym opracowywanie i wydawanie oświadczeń, petycji, czasopism i książek.

2) prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej, w tym organizowanie i prowadzenie spotkań, szkoleń, seminariów, warsztatów, konferencji, wystaw i koncertów, a także innych przedsięwzięć zamkniętych lub otwartych, o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym,

3) prowadzenie działalności badawczej w celu rozpoznawania potrzeb oraz problemów społecznych i kulturowych różnych grup społecznych, a także upowszechniania zdobytej wiedzy i doświadczeń,

4) integrację i promowanie środowisk dziennikarskich oraz wspieranie ich działań,

5) kampanie medialne przy zastosowaniu różnych środków przekazu,

6) finansowe i rzeczowe wspieranie osób fizycznych i prawnych w ramach realizacji celów statutowych,

7) organizowanie i wspieranie innych inicjatyw społecznych zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia.

 

§ 10.

Stowarzyszenie może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi oraz pozarządowymi w działaniach przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI


§ 11.


1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

2. Stowarzyszenie zrzesza członków zwyczajnych i wspierających.


§ 12.

1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego Stowarzyszenia.

2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może również zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna – obywatel polski lub cudzoziemiec, zarówno posiadający miejsce zamieszkania w Polsce, jak i nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia, która uzyskała pisemne polecenie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

3. Osoba nie będąca uczestnikiem zebrania założycielskiego, która chce zostać członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia składa Komisji Członkowskiej pisemną deklarację według wzoru uchwalonego przez Zarząd i opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

4. W sytuacji, o której mowa w ustępie 3 członkostwo zwyczajne nabywa się z chwilą przyjęcia kandydatury, które następuje w drodze uchwały Zarządu po przedłożeniu pisemnego wniosku Komisji Członkowskiej

5. W przypadku negatywnej opinii Komisji, przedstawia ona sprawę do ostatecznej decyzji wszystkich członków Stowarzyszenia, podejmowanej w drodze głosowania.

6. Kandydat, który nie został przyjęty w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, może ponownie złożyć deklarację członkowską po upływie co najmniej sześciu miesięcy od dnia doręczenia informacji, o której mowa w ustępie 5.

7. W przypadku złożenia deklaracji członkowskiej przed upływem tego terminu Komisja może pozostawić taką kandydaturę bez rozpoznania.


§ 13.


1. Członek zwyczajny ma prawo do :

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2) czynnego i biernego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,

3) uczestniczenia we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, w tym w posiedzeniach organów przedstawicielskich,

4) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w sprawach należących do jego zadań,

5) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia,

6) czynnego udziału w wyborze nowych członków oraz wykluczania osób z grona członków.

2. Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do :

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.

3) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich w określonej wysokości,

3. Zarząd Stowarzyszenia w szczególnych sytuacjach może zwolnić danego członka, na jego pisemną prośbę, z obowiązku zapłaty składek członkowskich.

 

§ 14.

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna – obywatel polski lub cudzoziemiec, zarówno posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jak i nie posiadający miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce – posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia i deklarująca pomoc materialną lub niematerialną dla realizacji celów Stowarzyszenia.

2. Osoba, która chce zostać członkiem wspierającym Stowarzyszenia, składa pisemną deklarację według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości członków w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

4. Członkostwo wspierające nabywa się w drodze uchwały Zarządu podjętej
kwalifikowaną większością 2/3 głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

§ 15.

1. Członek wspierający ma prawo do :

1) wpływania na kierunek działalności Stowarzyszenia,

2) uczestniczenia w posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem doradczym,

3) występowania z wnioskami i zapytaniami do władz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający Stowarzyszenia jest zobowiązany do :

1) aktywnego współdziałania przy realizacji celów i działań Stowarzyszenia,

2) przestrzegania postanowień statutu oraz wydanych na jego podstawie regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3) dbanie o mienie i dobre imię Stowarzyszenia,

4) regularnego i terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.


§ 16.

1. Ustanie członkostwa zwyczajnego i wspierającego w Stowarzyszeniu następuje wskutek :

 

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłaszanej na piśmie Zarządowi,

2) śmierci członka lub utraty przez niego zdolności do czynności prawnych – w przypadku osób fizycznych,

3) utraty osobowości prawnej – w przypadku członków wspierających – osób prawnych.


§ 17.

1. Ustanie członkostwa członka zwyczajnego następuje również w drodze wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Sądu Koleżeńskiego podjętą zwykłą większością głosów z powodu:

1) łamania postanowień statutu i regulaminów oraz nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

2) działania na szkodę Stowarzyszenia,

3) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

4) zalegania z opłacaniem składek członkowskich przez okres jednego roku liczony od dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin do zapłaty składki członkowskiej,

5) na wniosek pięciu członków Stowarzyszenia, z powodu poważnego łamania standardów dziennikarskich i sprzeniewierzania się zasadom
ideowym zawartym w Deklaracji Założycielskiej.

2. O przyczynach uzasadniających podjęcie uchwały o wykluczeniu, Sąd Koleżeński informuje wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Informacja może zostać wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany w deklaracji członkowskiej danego członka zwyczajnego. W takiej sytuacji informację uważa się za doręczoną z chwilą nadania.

3. Oświadczenia należy składać poprzez ich przesłanie na adres poczty elektronicznej Zarządu wskazany na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Oświadczenie uważa się za złożone z chwilą nadania. 

4. Sąd Koleżeński jest zobowiązany zawiadomić członka o utracie członkostwa podając przyczyny wykluczenia. Zawiadomienie odbywa się poprzez doręczenie zainteresowanemu uchwały w przedmiocie wykluczenia. Doręczenie może mieć miejsce poprzez przesłanie tekstu uchwały na adres poczty elektronicznej zainteresowanego członka wskazany w deklaracji członkowskiej. W takiej sytuacji uchwałę uważa się za doręczoną z chwilą nadania.

7. Uchwała Sądu Koleżeńskiego  w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podlega zaskarżeniu. Wykluczony członek w terminie 30 dni od
doręczenia mu uchwały Sądu Koleżeńskiego może odwołać się do Walnego Zebrania Członków. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie rozpatruje najbliższe Walne Zebranie Członków. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.


§ 18.

Ustanie członkostwa członka wspierającego następuje również w drodze wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu podjętą większością 2/3 głosów z powodu :

1) utraty zaufania Zarządu,

2) wstrzymania zadeklarowanej pomocy dla Stowarzyszenia.


§ 19.

1. W razie zmiany danych członka Stowarzyszenia podlegających ujawnieniu w deklaracji członkowskiej, w szczególności adresu do doręczeń lub adresu poczty elektronicznej do doręczeń, członek, którego dane uległy zmianie, składa pisemną deklarację uzupełniającą według wzoru uchwalonego przez Zarząd i podanego do wiadomości w drodze komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia.

2. Od momentu, w którym deklaracja uzupełniająca dotrze do Zarządu wszelkie doręczenia należy dokonywać w oparciu o dane ujawnione w deklaracji uzupełniającej.  

3. W razie nie złożenia deklaracji uzupełniającej, wszelkie doręczenia dokonane na podstawie danych ujawnionych w deklaracji członkowskiej uważa się za skuteczne. W szczególności doręczenia dokonywane na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej uważa się za skutecznie dokonane z chwilą nadania.

5.  W razie podania w deklaracji członkowskiej lub deklaracji uzupełniającej nieprawidłowych lub niekompletnych danych wszelkie doręczenia dokonane na podstawie tych danych uważa się za skuteczne. W szczególności doręczenia dokonywane na adres poczty elektronicznej uważa się za skutecznie dokonane z chwilą nadania.

6. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o adresie poczty elektronicznej ujawnionym w deklaracji członkowskiej należy przez to rozumieć również adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji uzupełniającej.


§ 20.

Wszelkie oświadczenia, pisma i komunikaty, o których mowa w niniejszym statucie, w tym zwłaszcza w § 12 i w § 17, doręczane za pośrednictwem poczty elektronicznej dla swej ważności nie wymagają podpisu osoby lub osób od których pochodzą.  

§ 21.

Zarząd obowiązany jest do nieujawniania i ochrony danych osobowych członków Stowarzyszenia, w tym zwłaszcza przekazywanych drogą elektroniczną, w szczególności poprzez posługiwanie się odpowiednio zabezpieczonym adresem poczty elektronicznej (bezpieczna domena).

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA


§ 22.

 

1. Organami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna,

4) Sąd Koleżeński,

5) Komisja Członkowska,

2. Organy wymienione w ustępie 1 punkt 2 i 3, 4 i 5 są wybieralne a ich wybór odbywa się podczas Walnego Zebrania Członków w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

3. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata.

4. W przypadku gdy skład organów wymienionych w punkcie 1 ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia ich składu dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu.W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu. Powołany w tym trybie członek organu pełni swoją funkcję do końca kadencji osoby, na miejsce której został powołany. 

 

§ 23.

1. Rozstrzygnięcia organów Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał.

2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby osób uprawnionych do głosowania. Organy mogą uchwalić głosowanie tajne.

3. Każdej osobie uprawnionej do głosowania przysługuje jeden głos.


§ 24.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym oraz członkowie wspierający z głosem doradczym.

3. Członkowie Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności – w pierwszym terminie – co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych.

5. Walnym Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.


§ 25.

1. Walne Zebranie Członków może być :

1) zwyczajne,

2) nadzwyczajne

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane raz do roku przez Zarząd Stowarzyszenia i powinno się odbyć nie później niż w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu roku kalendarzowego.

3. Informację o miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem zwołania Walnego Zebrania Członków w drodze ogłoszenia zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacja może zostać również wysłana na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej danego członka.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd – z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinno zostać zwołane w terminie trzydziestu dni od daty wpłynięcia wniosku do Zarządu. Wniosek powinien zawierać propozycję terminu, miejsca oraz porządku obrad.

6. Informację o miejscu, terminie i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 7 dni przed terminem zwołania Walnego Zebrania Członków w drodze ogłoszenia zamieszczonego na oficjalnej stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacja może zostać również wysłana na adres poczty elektronicznej ujawniony w deklaracji członkowskiej danego członka.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

8. Jeżeli Zwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie, o którym mowa w ustępie 2, lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków nie zostanie zwołane przez Zarząd w terminie, o którym mowa w ustępie 5 zgodnie z treścią wniosku o jego zwołanie, prawo do zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.

 

§ 26.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy :

1) określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

2) uchwalanie zmian w statucie Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie prezesa Zarządu, członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i komisji Członkowskiej

4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

5) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

6) podejmowanie uchwał w przedmiocie skrócenia kadencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Członkowskiej.

7) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Członkowskiej, co dotyczy tylko takich uchwał, od których na mocy przepisów niniejszego statutu przysługuje odwołanie,

10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i podziale jego majątku,

11) Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady i we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

§ 27.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.

2. Zarząd składa się z minimum 3, a maksimum 5 członków, w tym Prezesa.

3. Członkowie Zarządu powoływani są spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu i odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Jeżeli statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

6. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalany przez Zarząd.

 

§ 28.

Do kompetencji Zarządu należy :

1) realizacja celów Stowarzyszenia,

2) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu,

3) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

4) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i składanie w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli,

5) opracowywanie programów działalności Stowarzyszenia,

6) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

7) przyjmowanie członków  i członków wspierających Stowarzyszenia,

8) prowadzenie rejestru członków zwyczajnych i wspierających Stowarzyszenia,

9) podejmowanie uchwał w sprawie przynależności Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych,

10) sprawowanie zarządu majątkiem Stowarzyszenia,

11) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia,

12) planowanie i prowadzenia gospodarki finansowej Stowarzyszenia,

13) rozpatrywanie sporów wewnętrznych powstałych na tle działalności Stowarzyszenia.

 

§ 29.

1. Dla obsługi Stowarzyszenia Zarząd może utworzyć Biuro Stowarzyszenia określając jego organizację i zakres czynności oraz zatrudniając pracowników.

2. Dla podniesienia rangi, skuteczności i optymalizacji działań Stowarzyszenia Zarząd może powoływać przy Stowarzyszeniu stałe lub doraźne zespoły i komisje problemowe oraz rady programowe i opiniodawcze, a także określać przedmiot i sposób ich działania.


§ 30.

Jeżeli zapisy niniejszego statutu nie stanowią inaczej, do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia, powoływanym przez Walne Zebranie Członków, spośród osób nie będących członkami Zarządu.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób i wybiera spośród swego grona Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku i są zwoływane przez Przewodniczącego.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków.

5. W czasie wykonywania swych zadań poszczególni członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów Stowarzyszenia i mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną.

 

§ 32.

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

1) sprawowanie kontroli nad działalnością Zarządu pod względem zgodności z przepisami prawa, statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków,

2) przedkładanie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz  żądanie wyjaśnień,

3) wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

4) składanie wniosku o udzielenie bądź odmowę udzielenia Zarządowi absolutorium,

5) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy:

          1) rozpatrywanie wniosków o usunięcie ze Stowarzyszenia oraz nakładanie innych kar dyscyplinarnych

          2) karami dyscyplinarnymi są upomnienie i nagana

          3) prace Sądu Koleżeńskiego reguluje regulamin opracowany i przyjęty przez Sąd Koleżeński

3. Do kompetencji Komisji Członkowskiej należy:

1) rozpatrywanie wniosków o przyjęcie do Stowarzyszenia członków   zwyczajnych i przedkładanie opinii w tym względzie Zarządowi.

2) Prace Komisji Członkowskiej reguluje regulamin opracowany i przyjęty przez Komisję Członkowską.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA


§ 33.


1. Majątek Stowarzyszenia stanowią ruchomości, nieruchomości, fundusze oraz prawa niematerialne, otrzymane lub nabyte na własność lub oddane do korzystania.

2. Majątek Stowarzyszenia służy realizacji jego celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie bądź we współdziałaniu z innymi podmiotami w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zysk z działalności gospodarczej przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.

4. Majątek Stowarzyszenia powstaje :

1) ze składek członkowskich,

2) z dochodów z majątku Stowarzyszenia,

3) z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów otrzymanych zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy,

4) z ofiarności publicznej,

5) z działalności gospodarczej.

5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 34.

Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest :

1) PKD 70.21.Z – stosunki międzyludzkie i komunikacja,

2) PKD 70.22.Z – pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

3) PKD 62.03.Z – działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

4) PKD 62.09.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

5) PKD 63.11.Z – przetwarzanie danych,

6) PKD 63.12.Z – działalność portali internetowych,

7) PKD  63.91.Z – działalność agencji informacyjnych,  

8) PKD  63.99.Z – pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

9) PKD 58.11.Z – wydawanie książek,

10) PKD 58.12.Z – wydawanie wykazów oraz list,

11) PKD 58.13.Z – wydawanie gazet,

12) PKD 58.14.Z – wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

13) PKD 58.19.Z – pozostała działalność wydawnicza,

14) PKD  59.11.Z – działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

15) PKD  59.12.Z – działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,

16) PKD  59.13.Z – działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,

17) PKD  59.14.Z – działalność związana z projekcją filmów,

18) PKD 59.20.Z – działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

19) PKD 17.23.Z – produkcja artykułów piśmiennych,

20) PKD 18.11.Z – drukowanie gazet,

21) PKD 18.12.Z – pozostałe drukowanie,

22) PKD 18.13.Z – działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku,

23) PKD 18.20.Z – reprodukcja zapisanych nośników informacji,

24) PKD 47.61.Z – sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

25) PKD 47.62.Z – sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

26) PKD 73.20.Z – badanie rynku i opinii publicznej,

27) PKD 73.11.Z – działalność agencji reklamowych,

28) PKD 82.30.Z – działalność związana z organizowaniem targów, wystaw i kongresów,

29) PKD 74.20.Z – działalność fotograficzna,

30) PKD 74.30.Z – działalność związana z tłumaczeniami,

31) PKD 74.90.Z – pozostała działalność profesjonalna,

32) PKD 82.11.Z – działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,

33) PKD 82.99.Z – pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej,

34) PKD 85.59.B – pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

35) PKD 85.60.Z – działalność wspomagająca edukację.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 35.

Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

§ 36.

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji, dokonuje wyboru likwidatora oraz decyduje o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

3. Majątek rozwiązanego Stowarzyszenia zostaje przekazany na rzecz organizacji pozarządowych o zbliżonych celach statutowych.

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Za zgodność z protokołem Walnego Zgromadzenia

                                                                
                                     Przewodniczący

                                                                                                   
                                     Seweryn Blumsztajn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *