Jak dołączyć do Towarzystwa Dziennikarskiego?

PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH

Procedura uregulowana w: § 12 Statutu Towarzystwa Dziennikarskiego

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna,  obywatel polski lub cudzoziemiec, zarówno mieszkająca w Polsce, jak i poza granicami Polski, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoba taka musi zaakceptować cele statutowe Stowarzyszenia oraz uzyskać pisemne polecenie co najmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

Kandydat na członka składa pisemną deklarację według załączonego wzoru wraz z dwoma pisemnymi rekomendacjami dotychczasowych członków zwyczajnych.

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ CZŁONKA ZWYCZAJNEGO  

PRZYJMOWANIE CZŁONKÓW WSPIERAJĄCYCH

Procedura uregulowana w: § 14 Statutu Towarzystwa Dziennikarskiego.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i prawna, obywatel polski lub cudzoziemiec, zarówno posiadający miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce, jak i nie posiadający miejsca zamieszkania lub siedziby w Polsce, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych. Osoba taka musi zaakceptować cele statutowe Stowarzyszenia i zadeklarować pomoc materialną lub niematerialną dla realizacji celów Stowarzyszenia. 

Kandydat składa pisemną deklarację według załączonego wzoru. Członek wspierający będący osobą prawną działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

POBIERZ DEKLARACJĄ CZŁONKOWSKĄ CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO – OSOBA PRAWNA

POBIERZ DEKLARACJĘ CZŁONKOWSKĄ CZŁONKA WSPIERAJĄCEGO